Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de BV DWY, hierna "DWY" genoemd, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Begijnenstraat 11 bus 402, en met BTW-nummer BE0652.798.617.

ARTIKEL 1 • TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DWY en op elke overeenkomst betreffende de levering van goederen en diensten van DWY. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen op het aanbod of de overeenkomst aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, dan hebben de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voorrang.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan doet die (nietigheid van die) bepaling geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De bepaling wordt vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de intentie van partijen.

ARTIKEL 2 • AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Alle offertes en aanbiedingen van DWY zijn vrijblijvend en komen te vervallen indien ze niet binnen een termijn van 10 werkdagen worden aanvaard. Een meer gedetailleerde overeenkomst kan door partijen worden gesloten. Partijen zullen in dat geval ook de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, van bijzondere voorwaarden overeenkomen. De overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken tussen partijen.

Alle in de prijsopgave of offerte van DWY genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en alle andere door de overheid vastgestelde belastingen.

In geval van meerwerk met een kost die 10% van de overeengekomen prijs overstijgt, zal DWY de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Voor zover mogelijk zullen meerwerk en de betaling daarvan schriftelijk door partijen worden overeengekomen.

ARTIKEL 3 • VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN

De verbintenissen van DWY worden uitdrukkelijk beschouwd en gekwalificeerd als middelenverbintenissen. DWY zal bij de uitvoering van de diensten onder deze Algemene Voorwaarden alle redelijke deskundigheid en zorgvuldigheid in acht nemen en alle diensten conform de regels van de kunst en tijdig uitvoeren overeenkomstig hetgeen in de offerte en/of overeenkomst is vermeld. Tenzij anders overeengekomen, kan het tijdstip van uitvoering van de gevraagde diensten, de prestatiekenmerken van de producten of de prijs tijdens de uitvoering van de opdracht wijzigen (bijvoorbeeld in geval van onvoldoende inbreng van de opdrachtgever).

De opdrachtgever zal aan de uitvoering van de opdracht zijn redelijke medewerking verlenen. De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de levering van alle materialen, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht en beschermd door intellectuele eigendomsrechten. In ieder geval worden de overeengekomen levertijden verlengd voor zover de opdrachtgever niet heeft geleverd of tijd heeft verloren bij het indienen van voorbereidende documenten of bij voorbereidende werkzaamheden van welke aard dan ook. Ook aanvullende opdrachten kunnen aanleiding geven tot de verlenging van de levertijden.

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst goederen aan DWY toevertrouwt, worden de goederen op risico van de opdrachtgever bewaard.

Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat DWY voor de uitvoering van (onderdelen van) de overeenkomst een beroep mag doen op onderaannemers.

ARTIKEL 4 • BETALING

De opdrachtgever gaat akkoord met de betaling van een voorschot van 25% van de tussen partijen overeengekomen prijs. Het voorschot kan in geen geval door de opdrachtgever worden teruggevorderd, zelfs niet in geval van annulering. 50% van de prijs zal verschuldigd zijn op het moment van de voorlopige oplevering (in de testomgeving).

Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn de facturen van DWY betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van DWY. Om geldig te zijn, moeten alle protesten van facturen binnen 5 werkdagen na factuurdatum per aangetekende brief worden verzonden. Indien de opdrachtgever tijdig protesteert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval verplicht de overige bestelde goederen/diensten af te nemen en te betalen.

Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de factuurprijs automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt aangerekend, alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom van de factuur met een minimum van 250,00 EUR, naast de eventuele administratieve innings- en protestkosten en de hierboven vermelde interesten. Elke vertraging in de betalingen zal automatisch en onmiddellijk tot gevolg hebben dat alle facturen opeisbaar zijn.

Indien de opdrachtgever de opdracht na aanvang van de uitvoering annuleert, heeft DWY het recht om de betaling te vragen van de reeds gemaakte kosten.

Het factureren van prestaties vindt plaats afhankelijk van de overeengekomen levertermijnen van de projectfasen. De diensten en/of producten worden geacht voorlopig door de opdrachtgever te zijn aanvaard wanneer zij door de opdrachtgever in gebruik worden genomen of in de testomgeving worden geplaatst.

Indien in de overeenkomst een bepaald mediabudget (bv. TV- of radiotijd, Google AdWords,...) wordt vastgelegd dat gedurende een bepaalde periode in opdracht van de opdrachtgever kan worden besteed, zal dit budget worden gefactureerd, vooraf worden betaald en pas worden gebruikt na ontvangst van de betaling voor de volgende periode.

ARTIKEL 5 • WEBSITES

Indien de overeenkomst bestaat uit de ontwikkeling van een website en/of digitaal platform, voorziet DWY in een transparante overgang, installatie en oplevering in een testomgeving die wordt beschouwd als een voorlopige oplevering.

Na de oplevering wordt er een garantietermijn van zes (6) weken gegeven voor het verwerken van technische bugs. De voorlopige oplevering wordt na zes (6) weken definitief, zonder dat een schriftelijk melding vereist is.

De levering van een website en/of digitaal platform kan pas plaatsvinden na betaling van minimaal 90% van de facturen. Het niet leveren van een website en/of digitaal platform heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en geeft dus geen aanleiding tot opschorting daarvan. Zodra de uitvoering van een project zes (6) weken wordt opgeschort door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever een heropstartvergoeding van minimaal 8 weken van de geplande werkzaamheden te betalen.

In het geval van de ontwikkeling van een website op basis van doorlopende ontwikkeling met sprintplanning gedurende een bepaalde periode, gaat de garantieperiode van zes (6) weken in na de oplevering van elke sprint en zal deze alleen betrekking hebben op de werkzaamheden die in die sprint worden geleverd. DWY werkt samen met gespecialiseerde hosting partners voor al haar website hosting activiteiten. De opdrachtgever aanvaardt en erkent dat de aansprakelijkheid van DWY altijd beperkt is tot de aansprakelijkheid die de hostingpartner aanvaardt voor de door hem geleverde diensten.

De hosting dienstenovereenkomst heeft een minimale looptijd van één jaar. Zonder schriftelijke opzegging minstens 1 maand voor het einde van het lopende jaar, wordt ze automatisch verlengd met een volgend jaar. De prestaties in deze overeenkomst worden jaarlijks gefactureerd. De prijslijst kan worden opgevraagd bij DWY en wordt jaarlijks aangepast. Bij laattijdige opzegging is de opdrachtgever verplicht de vergoeding voor het volgende kalenderjaar te betalen.

DWY zal het gebruikte volume boven de limiet in rekening brengen als het dataverkeer of de opslaglimieten, zoals opgenomen in de overeenkomst, worden overschreden. De opdrachtgever heeft in dat geval de keuze om over te stappen op een groter pakket of om met het bestaande pakket het gebruik terug te brengen binnen de gestelde limieten.

Indien de opdrachtgever een domeinnaam via DWY bestelt, komen de aan deze domeinnaam verbonden rechten uitsluitend toe aan de opdrachtgever op het moment van volledige betaling van de facturen van DWY. DWY is niet verantwoordelijk voor het beheer van de domeinnaam. De overeenkomst betreffende de domeinnaam is van onbepaalde duur en kan uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie per aangetekende brief worden opgezegd.

DWY behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de internetdiensten die aan de opdrachtgever worden geleverd (bv. updates van webservers, applicaties, content management en mailingsysteem, ...). DWY is niet aansprakelijk voor schade of kosten die door de opdrachtgever worden opgelopen als gevolg van de voormelde maatregelen.

ARTIKEL 6 • SUPPORT OVEREENKOMST

Na de garantieperiode van zes (6) weken die resulteert in de definitieve oplevering, kan tussen de opdrachtgever en DWY een onderhouds- en/of servicecontract worden afgesloten, waarbij DWY haar diensten een bepaald aantal uren ter beschikking stelt om tegen een vast vooraf te betalen tarief en met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden ondersteuning te bieden.

ARTIKEL 7 • ANDERE VERBINTENISSEN EN WAARBORGEN

DWY en de opdrachtgever verbinden zich tegenover elkaar tot geheimhouding van alle informatie die door (een van) de partijen uitdrukkelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

DWY is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van één van haar verplichtingen of voor enig  verlies, kosten of schade van de opdrachtgever indien dit het gevolg is van of voortvloeit uit overmacht.

DWY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout van haar kant, maar is alleen aansprakelijk in geval van een zware fout en/of opzet.

DWY is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt, behoudens uitzonderingen in deze Algemene Voorwaarden. DWY is niet verantwoordelijk voor enig gebrek als gevolg van normale slijtage, onjuist gebruik of onjuiste opslag. De verantwoordelijkheid van DWY is te allen tijde beperkt tot de waarde van het project. De opdrachtgever zal DWY vrijwaren van elke vordering van derden, ook na beëindiging van de overeenkomst.

De opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik of laten gebruiken van de diensten voor onwettige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die het imago en de reputatie van DWY schaden. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de geleverde diensten, inclusief wat betreft het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, enz. Wanneer activiteiten worden vastgesteld die in strijd zijn met dit artikel, wordt het betreffende account onmiddellijk gesloten en/of kan DWY afhankelijk van de aard van de overtreding een of meer van de volgende acties ondernemen: (i) het tijdelijk stopzetten van de dienstverlening aan de betrokken opdrachtgever; (ii) het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen; (iii) het in rekening brengen van extra kosten voor de door DWY geleden schade; (iv) het verwijderen van de betreffende inhoud; (v) het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om een einde te maken aan het misbruik. De opdrachtgever zal DWY ook vrijwaren en schadeloos stellen in voorkomend geval.

ARTIKEL 8 • BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

DWY is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten in geval van niet-betaling van facturen tot aan de betaling van de verschuldigde bedragen door de opdrachtgever. DWY aanvaardt in dat geval eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade. Indien de opdrachtgever nalaat betalingen tijdig uit te voeren, dan kan DWY zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per aangetekende brief aan de opdrachtgever ontbinden. De opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

DWY kan de overeenkomst ook op dezelfde wijze ontbinden:

(i) in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever, in geval van ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever, of in het geval dat een voorlopige bewindvoerder is aangewezen voor het geheel of een deel van haar activiteiten of activa, of een administratief bevel in die zin is gegeven, of in enige andere situatie waarin opdrachtgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, alsmede;
ii) in het geval van een contractuele wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) door de opdrachtgever die niet binnen 10 dagen na de verzending van een ingebrekestelling wordt verholpen.

ARTIKEL 9 • INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten van DWY op haar ideeën, concepten, ontwikkelingen, publicaties en elk ander werk behoren uitsluitend toe aan DWY. De opdrachtgever zal DWY onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van DWY.

De opdrachtgever verleent aan DWY voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op de door opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen (teksten, foto's, afbeeldingen, etc.) om de opdracht uit te voeren zoals vermeld in de overeenkomst.

Na betaling van alle gerelateerde facturen draagt DWY de intellectuele eigendomsrechten van alle door DWY of haar onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelde logo's, branding en grafische vormgeving over aan de opdrachtgever. Deze overdracht geldt voor alle landen, voor de gehele duur van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en zonder dat de opdrachtgever extra kosten verschuldigd is, met uitzondering van de kosten zoals gedefinieerd in de overeenkomst.

Na betaling van alle gerelateerde facturen ontvangt de opdrachtgever een eeuwigdurende, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie op de functionaliteiten en de structuur van de website en/of het digitale platform voor het gebruik van het werk wereldwijd voor de opdracht zoals overeengekomen tussen partijen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden, of de functionaliteiten en/of structuur op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, of te commercialiseren.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een CMS (content management systeem) of webapplicatie (d.w.z. software die nodig is voor online databeheer) behoren uitsluitend toe aan DWY of een derde partij waarmee DWY hiervoor een overeenkomst heeft gesloten. De opdrachtgever verkrijgt voor deze software een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikerslicentie, na betaling van een in het aanbod van DWY vastgestelde jaarlijkse licentievergoeding. Het is opdrachtgever verboden sublicenties te verlenen aan derden, of de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, te communiceren, te gebruiken voor derden of te commercialiseren.

Indien de website en/of het digitale platform (voorraad)foto's, tekeningen, lettertypes en ander grafisch materiaal bevat dat niet door de opdrachtgever is aangeleverd, maar door DWY is gehaald van een website die dit materiaal op basis van een licentievergoeding of gratis ter beschikking stelt, geschiedt deze aankoop in overleg met de opdrachtgever en wordt deze aan hem in rekening gebracht. DWY geeft voor deze materialen dezelfde garanties als DWY van de aanbieders ontvangt. De voorwaarden van de aanbieders zijn op aanvraag beschikbaar. Na betaling van alle gerelateerde facturen ontvangt de opdrachtgever een niet-overdraagbare en exclusieve licentie om al het reclamemateriaal dat door DWY en/of haar onderaannemers is gemaakt te gebruiken in het kader van een reclamecampagne zoals gedefinieerd in de overeenkomst en voor een bepaalde duur, een bepaald gebied en een bepaald doel zoals gedefinieerd in de overeenkomst. Elke verlenging of aanpassing aan de duur, het gebied en/of het doel van de reclamecampagne is onderworpen aan afzonderlijke onderhandelingen met DWY.

ARTIKEL 10 • NIET-AFWERVING

De opdrachtgever zal afzien van het aanwerven van werknemers van DWY binnen de 24 maanden na de beëindiging van het contract met de werknemer. Bij overtreding van dit beding is de opdrachtgever een boete verschuldigd die gelijk is aan het bedrag van het bruto jaarinkomen van de werknemer.

ARTIKEL 11 • EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van DWY totdat alle door de opdrachtgever aan DWY verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de koopprijs van de producten als andere bedragen die de opdrachtgever op grond van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is, zoals - maar niet beperkt tot - kosten van levering en bedragen die voortvloeien uit het niet (tijdig) betalen van de prijs.

Zolang de eigendom van de producten niet op de opdrachtgever is overgegaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd de producten te verpanden of aan derden enig recht op de producten te verlenen. DWY is gerechtigd (met behoud van al haar overige rechten) de producten opnieuw in bezit te nemen zolang de opdrachtgever de in het vorige lid omschreven bedragen niet (volledig) aan DWY heeft voldaan.

ARTIKEL 12 • RECHTSKEUZEBEDING EN FORUMBEDING

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd volgens het Belgische recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van geschillen.

Alle geschillen tussen de partijen, met inbegrip van de geschillen over de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DWY.